REGULAMIN

§ 1

1. 13. Międzynarodowy Konkurs Lutniczy imienia Henryka Wieniawskiego, organizowany przez Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, przy współpracy Związku Polskich Artystów Lutników i Muzeum Narodowego w Poznaniu, odbędzie się w dniach 8-15 maja 2016 roku, w kategorii skrzypiec.

2. Konkurs dostępny jest dla zawodowych lutników wszystkich narodowości, niezależnie od wieku. Nie mogą jednak uczestniczyć w Konkursie laureaci I nagród z poprzednich Międzynarodowych Konkursów Lutniczych im. Henryka Wieniawskiego i bliscy członkowie rodzin Jurorów.

 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zgłoszenia w terminie do 31 stycznia 2016 r., na załączonym do niniejszego regulaminu formularzu. Formularz zgłoszenia winien być wypełniony czytelnie, najlepiej drukowanymi literami bądź na komputerze.

  

 4. Wpisowe wynosi 100 EURO lub równowartość w innej walucie wymienialnej za każdy instrument. W razie wycofania się lub niemożności udziału w Konkursie wpisowe nie będzie zwracane. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię przekazu wpisowego zatytułowanego:

13. MIĘDZYNARODOWY KONKURS LUTNICZY IM. H. WIENIAWSKIEGO,

na konto bankowe Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu:
BZ WBK S.A. I/O Poznań
Numer konta: 82 1090 1463 0000 0000 4600 4297
IBAN PL
SWIFT WBKPPLPP

§ 2

Do Konkursu mogą być zgłoszone skrzypce, będące oryginalną pracą i własnością uczestniczącego w Konkursie lutnika, zbudowane nie wcześniej niż w 2012 roku i nie nagrodzone na innych konkursach. Utrzymując tradycje artystycznej sztuki lutniczej, powołany zostanie przez organizatorów konkursu ekspert - wykwalifikowany lutnik, którego zadaniem będzie wstępna selekcja i wykluczenie z Konkursu instrumentów:

1. mających znamiona obróbki mechanicznej,
2. o ekscentrycznych kształtach i kolorach,
3. wykończonych w sposób rozmyślnie imitujący wygląd starych instrumentów,
4. zbudowanych z innych materiałów niż drewno.

Wyłączenie instrumentów z konkursu z ww. przyczyn wiązać się będzie ze sporządzeniem przez powołanego eksperta protokołu popartego dokumentacją fotograficzną. Protokół ten zostanie przedstawiony członkom jury na pierwszym posiedzeniu jury. Jurorzy będą mieli możliwość oględzin wyłączonych z konkursu instrumentów a w sytuacjach wątpliwych – ich ponownego włączenia do udziału w konkursie (w głosowaniu – gdy dany instrument zdobędzie zwykłą większość głosów).

§ 3

Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać najwyżej dwa egzemplarze skrzypiec. W przypadku gdyby po ogłoszeniu wyników i otwarciu kopert z nazwiskami lutników Jury stwierdziło, że na Konkurs zgłoszono więcej niż dwoje skrzypiec tego samego autora, wszystkie nadesłane przez niego instrumenty automatycznie ulegają dyskwalifikacji, a ich dotychczasowy udział w Konkursie uważać się będzie za niebyły.

§ 4

Konkurs jest anonimowy i w związku z tym, lutnicy biorący w nim udział obowiązani są do spełnienia następujących postanowień:

1. Wyboru zaufanej osoby, która figurować będzie jako nadawca przesłanego instrumentu.

2. Do główki instrumentu należy doczepić sztywną kartkę z godłem lutnika (w razie nadesłania dwóch instrumentów przez jednego lutnika, godła te przy każdym instrumencie winny być różne). Godło lutnika powinno być napisane alfabetem łacińskim. Każde inne dodatkowe oznakowanie poza wyżej wymienionymi jest niedopuszczalne i powoduje dyskwalifikację instrumentu.

3. Do opakowania zawierającego instrument należy włożyć zaklejoną kopertę „A”, zaopatrzoną tym samym godłem, co na kartce przy główce skrzypiec. Wewnątrz koperty powinny znajdować się następujące dane (napisane czytelnie, drukowanymi literami lub na komputerze):

a) imię i nazwisko lutnika, narodowość,
b) dokładny adres zamieszkania, telefon, adres mailowy,
c) miejsce i rok budowy skrzypiec,
d) oryginalna etykietka lutnika,
e) krótki życiorys oraz dwie podpisane czytelnie kolorowe fotografie lutnika wraz ze zgodą na ich opublikowanie,
f) dwie kolorowe fotografie nadesłanego instrumentu o wymiarach nie mniejszych niż 9 x 13 cm: widok z przodu i z tyłu.
g) upoważnienie do dokonania drobnych napraw umożliwiających instrumentowi wzięcie udziału w Konkursie. Ewentualne naprawy będą wykonywane wyłącznie przez lutnika opiekuna instrumentów konkursowych, nie biorącego udziału w Konkursie.

4. Do opakowania należy włożyć również drugą, nie zaklejoną kopertę „B”, opatrzoną tym samym godłem, wewnątrz której zamieścić należy zapasowy naciąg strun tego samego typu, co zamontowane na instrumencie. Typ strun do zamontowania na instrumencie pozostaje do wyboru każdego lutnika.

5. Przyporządkowanie numerów wszystkim instrumentom nadzorowane jest przez osobę upoważnioną przez Organizatorów Konkursu, która przechowuje również listę z numerami i godłami instrumentów.

§ 5

Miejsce ustawienia duszy powinno być zaznaczone na dolnej płycie lekko ołówkiem, dla ułatwienia lutnikowi-opiekunowi instrumentów konkursowych postawienia duszy na właściwym miejscu w razie jej przesunięcia się lub przewrócenia.

§ 6

1. Po zgłoszeniu się do Konkursu, wszyscy uczestnicy otrzymają do 1 marca 2016 r. potwierdzenie udziału w Konkursie oraz informację dotyczącą warunków dostarczenia instrumentów.

2. Instrumenty na Konkurs należy przesłać do dnia 8 kwietnia 2016 r.       

3. W przypadku bezpośredniego dostarczenia instrumentów przez zaufaną osobę, powinny być one przekazane organizatorom do dnia 16 kwietnia 2016 r., do godz. 15.00.

4. Dostarczanie zgłoszonych na konkurs instrumentów i ich odbiór po konkursie leży po stronie zgłaszających i odbywa się na ich koszt.

5. Organizatorzy konkursu nie pośredniczą w dostarczaniu instrumentów zgłoszonych na konkurs i ich odsyłaniu po konkursie.

6. Po zakończeniu konkursu instrumenty będzie można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej na piśmie przez właściciela instrumentu lub też za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej (odbiór zleca i opłaca zgłaszający).

7. Instrumenty pochodzące z krajów spoza Unii Europejskiej muszą posiadać dokument odprawy czasowej – karnet ATA i/lub inne wymagane w 2016 roku przez służbę celną dokumenty uprawniające do ich wwozu i wywozu z Polski.

§ 7

Uczestnicy Konkursu powinni we własnym zakresie i na własny koszt ubezpieczyć instrument(y) na okres przewozu do Poznania i z powrotem. Koszty ubezpieczenia na czas przebywania instrumentów w Poznaniu w wysokości równowartości 7.000 EURO, obciąża organizatora Konkursu. Organizator zapewnia, że w czasie trwania konkursu instrumenty będą przebywały pod profesjonalną opieką lutników Muzeum Narodowego - Oddziału Instrumentów Muzycznych, w chronionym i przystosowanym do tego celu obiekcie.

§ 8

Instrumenty, nadesłane na Konkurs, nie mogą być wycofane z Konkursu przed jego zakończeniem.

§ 9

1. Do Jury Konkursu zostaną zaproszeni wybitni lutnicy i skrzypkowie-wirtuozi – polscy i zagraniczni.

2. Skład jury podany zostanie do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem konkursu.

3. Instrumenty będą oceniane przez Jury przy zachowaniu od początku do końca tajemnicy autorstwa instrumentów.

4. Szczegółowy tryb pracy Jury oraz kryteria ocen ustalone są w odrębnym „Regulaminie Pracy Jury”.

5. Decyzje Jury są nieodwołalne.

§ 10

Głównym celem konkursu jest wyłonienie instrumentów o najlepszych cechach dźwiękowych oraz instrumentów wykazujących najwyższe mistrzostwo pracy lutniczej. Przebieg Konkursu będzie następujący:

1. W I etapie jurorzy-lutnicy dokonają ogólnego przeglądu nadesłanych instrumentów eliminując te, które nie odpowiadają warunkom niniejszego regulaminu, nie posiadają cech pracy artystycznej lub reprezentują niski poziom warsztatowy.

2. W II etapie, zgodnie z regulaminem pracy Jury, członkowie Jury dokonują indywidualnie oceny dopuszczonych instrumentów: lutnicy – oceny lutniczej, muzycy – oceny dźwiękowo-użytkowej. W tej fazie Konkursu Jurorzy dysponują następującymi skalami ocen:

dla grupy jurorów-lutników: od 1-100 pkt.

a) poziom pracy technicznej: 1-25 pkt.
b) montaż, przygotowanie do gry: 1-20 pkt.
c) walory estetyczne lakieru: 1-25 pkt.
d) ogólne walory stylistyczne: 1-30 pkt.


dla grupy jurorów-muzyków: od 1-50 pkt.

a) siła dźwięku (do 1 do 3 pkt. na strunę): 4–12 pkt.
b) barwa dźwięku (j.w.): 4–12 pkt.
c) łatwość odzywania się (j.w.): 4–12 pkt.
d) wyrównanie między strunami (od 1 do 3 pkt między strunami): 3-9 pkt.
e) wygoda gry (wysokość strun, prożka, gładkość szyjki, stopy, brzegu płyty i podstrunnicy, walory indywidualne): 1-5 pkt.


Wynik II etapu otrzymuje się przez podsumowanie punktacji oceny lutniczej i dźwiękowo-użytkowej.

Do III etapu Konkursu wchodzą instrumenty, które otrzymały minimum 70 pkt. oceny lutniczej i 30 pkt. oceny dźwiękowo-użytkowej od każdego z jurorów. W przypadku nie uzyskania w/wymienionej minimalnej punktacji do III etapu - w celu uzupełnienia brakującej liczby instrumentów finałowych - mogą wejść kolejne instrumenty z najwyższą punktacją, które nie otrzymały minimum 70 pkt. oceny lutniczej i 30 pkt. oceny dźwiękowo-użytkowej.

Na podstawie najwyższych, łącznych ocen punktowych uzyskanych w II etapie, Jury ustali liczbę instrumentów wchodzących do III etapu konkursu.

3. W III etapie Konkursu Jury w pełnym składzie dokonuje – w warunkach estradowych – oceny dźwiękowej instrumentów. W tej części Konkursu na poszczególnych instrumentach grają specjalnie zaproszeni skrzypkowie-soliści z towarzyszeniem fortepianu (w sali kameralnej) i z towarzyszeniem orkiestry (w dużej sali koncertowej). Przesłuchania te dostępne są dla publiczności.

4. Kolejność nagrodzonych instrumentów zostanie ustalona po zsumowaniu punktacji lutniczej i dźwiękowo-użytkowej II etapu i średniej oceny dźwiękowej III etapu.

§ 11

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w środkach masowego przekazu.

§ 12

1. Ustala się następujące nagrody regulaminowe:

I nagroda (Grand Prix): 20.000 Euro brutto i złoty medal Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu

II nagroda: 5.000 Euro brutto

III nagroda: 3.000 Euro brutto

oraz odpowiadające tym nagrodom dyplomy honorowe.

Zgodnie z polskim prawem podatkowym wszystkie nagrody i wyróżnienia pieniężne podlegają opodatkowaniu w wysokości 10%. Podatek odprowadza organizator konkursu.

2. Jury ma prawo zmiany liczby i układu nagród (za wyjątkiem nagrody pierwszej, która jest stała) z zastrzeżeniem, że ogólna suma nagród nie może być zwiększona.

3. Instrument, który uzyskał w konkursie najwyższą ocenę Jury przechodzi na własność Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.

§ 13

Jury proponuje ponadto:

1. Wyróżnienie - Medal Związku Polskich Artystów Lutników - za najwyżej ocenione walory lutnicze instrumentu.

2. Wyróżnienie - Medal Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu - za najwyżej ocenione walory dźwiękowe instrumentu.

3. Nagrodę specjalną „Złoty Groblicz”, ufundowaną przez Muzeum Narodowe w Poznaniu – dla uczestnika Konkursu wyróżniającego się największą indywidualnością artystyczną.

4. Wszelkie inne nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez instytucje lub osoby prywatne, winny być zgłoszone do Sekretariatu Konkursu najpóźniej do dnia 8 maja 2016 r. Nagrody przyjęte przez organizatora Konkursu mają charakter wyróżnień pozaregulaminowych, a jeśli będą to nagrody pieniężne, zostają wypłacone w walucie, w jakiej zostały zdeponowane do dyspozycji Jury.

§ 14

1. Po ustaleniu wyników Konkursu, na podstawie uzyskanych punktów, ujawnione zostaną nazwiska lutników i godła instrumentów. Wszyscy uczestnicy III etapu otrzymują dyplomy uczestnictwa.

2. Uroczyste wręczenie nagród regulaminowych, pozaregulaminowych oraz Koncert Galowy na nagrodzonych instrumentach, odbędzie się w dniu 14 maja 2016 r.

§ 15

1. Od soboty 14 maja 2016 r. do niedzieli 22 maja 2016 r. (do godz. 02:00) w Muzeum Narodowym w Poznaniu czynna będzie wystawa instrumentów nagrodzonych oraz tych, które uczestniczyły w II i III etapie Konkursu. Udział wymienionych instrumentów w wystawie jest obligatoryjny.

2. Za udział w wystawie organizatorzy nie pobierają żadnych opłat od wystawców i nie wypłacają im żadnych honorariów.

§ 16

Organizator konkursu - Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu i współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego fotografowania i upowszechniania zdjęć oraz ujęć telewizyjnych instrumentów nagrodzonych w Konkursie.

§ 17

Spory, jakie mogą wynikać ze zgłoszenia się i udziału w Konkursie, podlegają rozpoznaniu właściwego sądu w Poznaniu, przy czym za podstawę rozpoznania służy niniejszy regulamin w polskiej wersji językowej.

§ 18

Wszelką korespondencję należy kierować na adres:

Biuro 13. Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. Henryka Wieniawskiego
ul. Świętosławska 7
61- 840 Poznań

tel. / fax  + 48 (61) 852 26 42,  852 89 91
violinmaker@wieniawski.pl

www.wieniawski.pl


[08.01.2015]