Renata Suchowiejko


Renata Suchowiejko
ukończyła studia muzykologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskała doktorat (1997) i habilitację (2006). Od 2014 roku pracuje na stanowisku profesora UJ. W 2021 roku uzyskała tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 2008-2012 była dyrektorem Instytutu Muzykologii UJ, a w latach 2011-2019 kierownikiem Zakładu Metodologii i Historii Muzyki XIX-XXI w. Od 2021 roku kieruje Pracownią Badań nad Zabytkami Muzycznymi.

W centrum jej zainteresowań badawczych znajduje się historia muzyki XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem historii wiolinistyki i zjawiska wirtuozostwa instrumentalnego. Opublikowała szereg artykułów na ten temat, dwie monografie dotyczące twórczości i sztuki wykonawczej Henryka Wieniawskiego oraz kilka tomów opracowań źródłowych jego utworów. W latach 2006-2015 była wiceprzewodniczącą Rady Naukowo-Wydawniczej Dzieł Wszystkich Henryka Wieniawskiego.

Jej rozprawa habilitacyjna Henryk Wieniawski – kompozytor na tle wirtuozowskiej tradycji skrzypcowej XIX wieku (Poznań 2005) jest obszernym studium poświęconym twórczości Wieniawskiego, opartym na dogłębnej analizie jego dzieł i prezentującym szeroki kontekst  estetyczny i społeczno-kulturowy epoki. Praca ta stanowi istotny wkład w rozwój badań nad spuścizną kompozytora, wypełniając lukę w piśmiennictwie muzykologicznym. Monografie Reissa (I wyd. 1931) i Grigoriewa (I wyd. 1966) są już mocno zdezaktualizowane.

Druga książka Renata Suchowiejko Henryk Wieniawski – wirtuoz w świetle XIX-wiecznej prasy (Poznań 2011) ma formę antologii tekstów prasowych, poprzedzonych szczegółową analizą różnych aspektów działalności wykonawczej Wieniawskiego. Praca zawiera sprawozdania i recenzje z występów polskiego wirtuoza w Europie i Stanach Zjednoczonych. Materiały źródłowe pochodzą z 13 krajów, teksty prasowe zostały przetłumaczone z ośmiu języków: francuskiego, anielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, niderlandzkiego, duńskiego, szwedzkiego i węgierskiego. Każdy rozdział antologii zaopatrzony jest w „Kronikę wydarzeń”, która pozwala śledzić podróże koncertowe Wieniawskiego niemal dzień po dniu.

Oprócz prac naukowych Renata Suchowiejko angażuje się w działania popularyzujące wiedzę o Henryku Wieniawskim, poprzez publikacje popularnonaukowe, prelekcje i wykłady. Jest też autorką scenariusza i współrealizatorką filmu dokumentalnego Henryk Wieniawski, ostatni wirtuoz romantyzmu (2006).

Wykaz publikacji Renaty Suchowiejko poświęconych Henrykowi Wieniawskiemu i muzyce skrzypcowej XIX wieku publikujemy poniżej.

[2021]

_________________________________

PUBLIKACJE (PDF)

Prof. dr hab. Renata Suchowiejko, Instytut Muzykologii UJ


Publikacje dotyczące Henryka Wieniawskiego i muzyki skrzypcowej XIX wieku


1. Książki – monografie i krytyczne edycje tekstów źródłowych:

1. Henryk Wieniawski – kompozytor na tle wirtuozowskiej tradycji skrzypcowej XIX wieku, monografia, Poznań 2005, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, ss. 298.

2. Henryk Wieniawski – wirtuoz w świetle XIX-wiecznej prasy, monografia, Poznań 2011, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, ss. 451.

3. Henryk Wieniawski. Le Carnaval russe op. 11, wydanie źródłowo-krytyczne, na skrzypce z fortepianem, wstęp i komentarz krytyczny w języku polskim i angielskim, w serii: Henryk Wieniawski. Dzieła Wszystkie / Complete Works. Seria A, Poznań–Kraków 2009, Poznań–Kraków 2009, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, PWM, ss. 31 (partytura), ss. 10 (głos solo).

4. Henryk Wieniawski. Second Concerto op. 22, wydanie źródłowo-krytyczne, na skrzypce z orkiestrą, wstęp i komentarz krytyczny w języku polskim i angielskim, w serii: Henryk Wieniawski. Dzieła Wszystkie / Complete Works. Seria A, Poznań–Kraków 2013, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, PWM, ss. 168 (partytura), ss. 15 (głos solo), ss. 109 (głosy orkiestrowe).

5. Henryk Wieniawski. Second Concerto op. 22, wydanie źródłowo-krytyczne, na skrzypce z fortepianem, wstęp i komentarz krytyczny w języku polskim i angielskim, w serii: Henryk Wieniawski. Dzieła Wszystkie / Complete Works. Seria A, Poznań–Kraków 2014, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, PWM, ss. 55 (partytura), ss. 15 (głos solo).

6. Henryk Wieniawski. Souvenir de Moscou op. 6, wydanie źródłowo-krytyczne, na skrzypce z orkiestrą, wstęp i komentarz krytyczny w języku polskim i angielskim, w serii: Henryk Wieniawski. Dzieła Wszystkie / Complete Works. Seria A, Poznań–Kraków 2013, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, PWM, ss. 50 (partytura), ss. 7 (głos solo).

7. Henryk Wieniawski. Souvenir de Moscou op. 6, wydanie źródłowo-krytyczne, na skrzypce z fortepianem, wstęp i komentarz krytyczny w języku polskim i angielskim, w serii: Henryk Wieniawski. Dzieła Wszystkie / Complete Works. Seria A, Poznań–Kraków 2013, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, PWM, ss. 34 (partytura), ss. 8 (głos solo).

2. Artykuły w czasopismach naukowych:

1. Henryk Wieniawski in America, „Ad Parnassum. A Journal of Eighteenth- and Nineteenth-Century Instrumental Music”, April 2005, vol. 3, s. 45–55.

2. Henri Wieniawski – Henri Vieuxtemps. Parcours croisés, „Revue belge de musicologie”, 2006, vol. 60, s. 29–42.

3. Brawura – mimesis – spontaniczność. O kilku aspektach wirtuozostwa skrzypcowego w XIX wieku, „Kamerton”, 2006, nr 1 (50), s. 240–247.

4. Henryk Wieniawski’s Concert Performances in Russia, „Fontes Artis Musicae”, January–March 2011, vol. 58/1, s. 24–34.

5. Toutes les passions rapprochent les hommes. Le jeu du violon en tant qu’art oratoire et langues des sentiments, „Ad Parnassum. A Journal of Eighteenth- and Nineteenth-Century Instrumental Music”, April 2013, vol. 11, s. 43-55. 

3. Artykuły (rozdziały) w pracach zbiorowych:

6. Henryk Wieniawski in the « Revue et Gazette Musicale de Paris ». An Outline of Research into Reception, in: Henryk Wieniawski – Composer and Virtuoso in the Musical Culture of the 19th and 20th centuries, red. Maciej Jabłoński, Danuta Jasińska, Poznań 2001, Rhytmos, s. 167–180.

7. Les frères Wieniawski à Bruxelles, in: Les frères Wieniawski. Documents conservés dans les collections de la Bibliothèque Royale de Belgique, catalogue rédigé par Marc Appelmans et Christine Servais, Bruxelles 2002, Bibliothèque Royale de Belgique, s. 11–22.

8. Henryk Wieniawski, in: Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil, red. Helmut Loos, t. 17, Kassel 2007, Bärenreiter Verlag, s. 895–898.

9. Nieznane listy Henryka Wieniawskiego do Lamberta Massarta, in: Muzykolog wobec świadectw źródłowych i dokumentów. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Poźniakowi w 70. rocznicę urodzin, red. Zofia Fabiańska, Jakub Kubieniec, Andrzej Sitarz, Piotr Wilk, Kraków 2009, Musica Iagellonica, s. 279–300.

10. Henryk Wieniawski – między wykonawstwem a komponowaniem, wstęp do: Andrzej Jazdon, Henryk Wieniawski. Katalog tematyczny dzieł / Henryk Wieniawski. Thematic catalogue of works, in: Henryk Wieniawski. Dzieła Wszystkie / Complete works. Seria B, Poznań 2009, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, s. 17–22.

11. Paganini in Poland and ‘Polish Paganinis’, in: Nicolò Paganini – Diabolus in Musica, w serii: Studies on Italian Music History, vol. 5, eds. Andrea Barizza, Fulvia Morabito, Turnhout 2010, Brepols, s. 65–76.

12. Virtuoso – An Incarnation of God or Devil? Some Thoughts about Violin Virtuosity in the 19th Century, in: Instrumental Music and the Industrial Revolution, w serii: Ad Parnassum Studies, vol. 5, eds. Roberto Illiano, Luca Sala, Bologna 2010, Ut Orpheus Edizioni, s. 99–108.

13. The Carnival as a ‘Topsy–Turvy World’ through the Eyes of the Violin Virtuoso, in: Henryk Wieniawski and the Bravura Tradition. Techniques of Playing, Performance, Questions of Sources and Editorial Issues, red. Maciej Jabłoński, Danuta Jasińska, Poznań 2011, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, PTPN, s. 46–54.

14. Henryk Wieniawski, Irena Wieniawska, in: Wieniawski. Od Legendy do Konkursu, Kraków 2011, Encyklopedia Muzyczna PWM, Wydanie Specjalne 2011, s. 2–14, 19.

15. Les violonistes virtuoses et la presse au XIXe siècle: épistemologie d’une recherche à partir de l’exemple de Henryk Wieniawski, in: En pèlerinage avec Liszt: Virtuosos, Repertoire and Performing Venues in 19th-Century Europe, ed. Fulvia Morabito, Turnhout 2014, Brepols, s. 279-300.

16. Henryk Wieniawski in Deutschland: Konzerte – Repertoire – Rezeption, in: Musikgeschichte zwischen Ost und West: von der „musica sacra” bis zur Kunstreligion. Festschrift für Helmut Loos zum 65. Geburtstag, herausgegeben von Stefan Keym und Stephan Wünsche, Leipzig 2015, Leipziger Universitätverlag, s. 599-612.

17. Spuścizna Józefa Wieniawskiego w Conservatoire royal de Bruxelles, in: Cum debita reverentia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Danucie Jasińskiej, red. Justyna Humięcka-Jakubowska, Hanna Winiszewska, Poznań 2019, Wydawnictwo PTPN, s. 65-78.

18. Wieniawski Henryk, hasło osobowe w internetowej encyklopedii „Polski Petersburg” w języku polskim i rosyjskim. Zespół redakcyjny: Hieronim Grala, Beata Nykiel, Mikołaj Banaszkiewicz. http://www.polskipetersburg.pl/hasla

19. W salonach, na koncertach i w operze. Polskie ślady w kulturze muzycznej Petersburga XIX wieku, in: Polska i Petersburg, zbiór esejów pod redakcją naukową Dariusza Konstantynowa, s. 240-265. http://www.polskipetersburg.pl/zbior-esejow


POPULARYZACJA WIEDZY

1. Scenariusz i współrealizacja filmu dokumentalnego Henryk Wieniawski... ostatni wirtuoz romantyzmu / Henryk Wieniawski. The Last Virtuoso of the Romantic Era; Polskie Wydawnictwo Audiowizualne 2006; emisja w TVP Kultura i na XIII Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego 2006; prezentacja połączona z koncertem i prelekcją w Konserwatorium im. M. Rimskiego-Korsakowa w Sankt Petersburgu, 30 III 2007.

2. Henryk Wieniawski. The Great Master of the Violin, in: Composers and the Art of their Time, red. Ewa B. Michalska, Warszawa 2007, Adam Mickiewicz Institute, s. 1–19.

3. Booklet do płyty CD: Poldowski [Régine Wieniawski]. Mélodies; Élise Gabële (sopran), Philippe Riga (fortepian, Érard), Musique en Wallonie 2007.

4. Booklet do płyty CD: Edward Wolff (18141880), Joanna Maklakiewicz (fortepian), Fundacja im. Piotra Janowskiego, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, Polskie Radio, 2013.

5. Belgia, Bruksela, 26 XI 2016, KoninklijkConservatorium Brussel, wykład-koncert: Joseph Wieniawski (1837-1912): His Life and Music.

6. Rosja, Moskwa, 27 IX 2017, Московская консерватория им. Чайковского, wykład-koncert: Братья Венявские и Россия.

7. Polska, Katowice, 26 II 2018, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Karola Szymanowskiego, wykład ilustrowany muzyką: Henryk Wieniawski (1835-1880). Obrazki z życia wędrownego wirtuoza, w ramach projektu: III Dzień Skrzypiec.

8. Rosja, Moskwa, 18 IV 2018, Российская государственная библиотека, wykład-koncert: Польская музыка в нотных фондах РГБ. Известные имена и новые открытия.