Jesteś tutaj:  wieniawski.pl / Towarzystwo Muzyczne / Regulaminy konkursów

Regulamin konkursu "Tajemnice fortepianu Chopina" w serwisie Facebook (17-18.04.2024)

§ 1. Organizator

Organizatorem konkursu „Tajemnice fortepianu Chopina” (zwanego dalej: Konkursem) jest Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, z siedzibą w Poznaniu (61-840), przy ulicy Świętosławskiej 7 (zwany dalej: Organizatorem). Konkurs organizowany w powiązaniu z koncertem o tym samym tytule w poznańskiej Auli Artis w dniu 18 kwietnia 2024 r.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem serwisu Facebook (www.facebook.com) w ramach strony “Wieniawski Society”, której właścicielem jest Organizator.
 3. Konkurs organizowany jest w następującym terminie: 17.04.2024 do 18.04.2024.
 4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 j.t.).
 5. Fundatorem nagród, o których mowa w §5 Regulaminu jest Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.wieniawski.pl

§ 3. Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnikami Konkursu (zwani dalej jako „Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”) mogą być konsumenci w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego będący osobami pełnoletnimi, mającymi pełną zdolność do czynności prawnych, które w momencie dokonania zgłoszenia w Konkursie posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz które łącznie spełniają następujące warunki:
  a) posiadają aktywne konto w serwisie Facebook zarejestrowane zgodnie z regulaminem tego serwisu na swoje prawdziwe imię i nazwisko („Profil”),
  b) będąc zalogowanym do Profilu, zgłoszą swój udział w Konkursie poprzez wykonanie zadania konkursowego wskazanego w §4 Regulaminu (zwane dalej jako: „Zgłoszenie Konkursowe”).
 2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz. Uczestnik bierze udział w Konkursie przy użyciu jednego konta w serwisie Facebook.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny (do drugiego stopnia pokrewieństwa) oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, a także pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (do drugiego stopnia pokrewieństwa) oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona uzyskania nagrody w Konkursie.
 4. Przed zgłoszeniem się do Konkursu każdy uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
 5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury osobistej i do poszanowania godności osób trzecich, a także do przestrzegania przepisów prawa, regulaminów i zasad korzystania z serwisu, za pośrednictwem którego Konkurs jest przeprowadzany.

§4. Przebieg Konkursu

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi wykonać zadanie konkursowe polegające na łącznym spełnieniu poniższych warunków (zwane dalej jako: „Zadanie Konkursowe”):
  a) Zawarcie odpowiedzi pisemnej na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym z 17 kwietnia br., na stronie organizatora o nazwie „Wieniawski Society” na Facebooku, w terminie do południa 18 kwietnia br.
  Pytanie konkursowe brzmi: Dlaczego chcesz wziąć udział w koncercie "Tajemnice fortepianu Chopina"?
  b) Udostępnienie postu konkursowego na swoim Profilu na Facebooku, z oznaczeniem strony Organizatora Konkursu @wieniawskisociety.
 2. Zgłoszenie Konkursowe nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
 3. W południe 18 kwietnia 2024 roku Zadanie Konkursowe wygasa i w ciągu kolejnej godziny tego samego dnia nastąpi ogłoszenie zwycięzców Konkursu.
 4. O wyniku Konkursu, decyduje wskazane przez Organizatora jury, składające się z  przedstawicieli Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. Werdykt jury jest ostateczny w zakresie wyników Konkursu i nie przysługuje od niego odwołanie.
 5. Dokonując ustalenia trzech zwycięzców Konkursu, Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie Zgłoszenia Konkursowe dokonane w czasie trwania Konkursu określonym w § 2 ust. 3 Regulaminu.
 6. Organizator ma prawo pominąć danego Uczestnika w procesie przyznawania Nagród, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie nadużyć lub działań sprzecznych z celem i zasadami Konkursu.
 7. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu przez Uczestnika jego Zgłoszenie Konkursowe zostanie wycofane z Konkursu bez możliwości otrzymania nagrody. Każdy przypadek opisany w zdaniu powyżej Organizator będzie rozpatrywał indywidualnie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród w przypadku, gdy Zgłoszenia Konkursowe nie spełniają oczekiwań jury, a także do nieprzyznania nagród w pełnej liczbie w przypadku niewystarczającej ilości Zgłoszeń Konkursowych.

§ 5. Nagrody

 1. W Konkursie przyznane zostaną nagrody ufundowane przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Trzech uczestników Konkursu, których Zadania Konkursowe Jury uzna za najciekawsze, zostanie nagrodzonych podwójnymi zaproszeniami na koncert "Tajemnice fortepianu Chopina", który odbędzie się w Auli Artis w Poznaniu w dniu 18.04.2024 o godz. 18:15. 
 2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości prywatnej  na Facebooku.
 3. Sposób przekazania nagrody zostanie uzgodniony w korespondencji prywatnej na Facebooku. 

§ 6. Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13. Ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, z siedzibą przy ulicy Świętosławskiej 7.
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Towarzystwa Muzycznego im. HW w Poznaniu oraz mediach społecznościowych w związku z promocją, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  
 3. Odbiorcą danych są pracownicy Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. Jednocześnie odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
  a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
  b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,d) ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,f) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród lub ich dostarczenia.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

____________________________________________________

Regulamin konkursu "Przed Wieniawskim", organizowanego z okazji nadchodzącego 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.


§ 1. Organizator

Organizatorem konkursu „Przed Wieniawskim” (zwanego dalej: Konkursem) jest Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, z siedzibą w Poznaniu (61-840), przy ulicy Świętosławskiej 7 (zwany dalej: Organizatorem). Konkurs organizowany jest z okazji nadchodzącego 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem serwisu Facebook (www.facebook.com) w ramach strony “Wieniawski Society”, której właścicielem jest Organizator.
 3. Konkurs organizowany jest w następującym terminie: 14.09.2022 do 25.09.2022.
 4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 j.t.).
 5. Fundatorem nagród, o których mowa w §5 Regulaminu jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.wieniawski.pl

§ 3. Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnikami Konkursu (zwani dalej jako „Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”) mogą być konsumenci w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego będący osobami pełnoletnimi, mającymi pełną zdolność do czynności prawnych, które w momencie dokonania zgłoszenia w Konkursie posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz które łącznie spełniają następujące warunki:
  a) posiadają aktywne konto w serwisie Facebook zarejestrowane zgodnie z regulaminem tego serwisu na swoje prawdziwe imię i nazwisko („Profil”),
  b) będąc zalogowanym do Profilu, zgłoszą swój udział w Konkursie poprzez wykonanie zadania konkursowego wskazanego w §4 Regulaminu (zwane dalej jako: „Zgłoszenie Konkursowe”).
 2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz. Uczestnik bierze udział w Konkursie przy użyciu jednego konta w serwisie Facebook.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny (do drugiego stopnia pokrewieństwa) oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, a także pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (do drugiego stopnia pokrewieństwa) oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona uzyskania nagrody w Konkursie.
 4. Przed zgłoszeniem się do Konkursu każdy uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
 5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury osobistej i do poszanowania godności osób trzecich, a także do przestrzegania przepisów prawa, regulaminów i zasad korzystania z serwisu, za pośrednictwem którego Konkurs jest przeprowadzany.

§4. Przebieg Konkursu

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi wykonać zadanie konkursowe polegające na łącznym spełnieniu poniższych warunków (zwane dalej jako: „Zadanie Konkursowe”):
  a) Polubienie strony Organizatora @wieniawskisociety w serwisie Facebook.
  b) Zawarcie odpowiedzi pisemnej na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym z 14 września br., na stronie organizatora o nazwie „Wieniawski Society” na Facebooku, w terminie do 25 września br.

  Pytanie konkursowe brzmi: Która edycja Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego najbardziej zapadła Ci w pamięć i dlaczego?

  Musi to być wspomnienie własne Uczestnika Konkursu z dowolnej edycji Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Konkursowe wpisy mogą być wzbogacone fotografiami pochodzącymi ze zbiorów prywatnych Uczestnika Konkursu „Przed Wieniawskim”.

  c) Udostępnienie postu konkursowego na swoim Profilu na Facebooku, z oznaczeniem strony Organizatora Konkursu @wieniawskisociety.
 2. Zgłoszenie Konkursowe nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
 3. 18 października 2022 roku Zadanie Konkursowe wygasa, zaś najpóźniej następnego dnia, tj. w dniu 19 października 2022 roku, nastąpi ogłoszenie zwycięzców Konkursu.
 4. O wyniku Konkursu, decyduje wskazane przez Organizatora jury, składające się z  przedstawicieli Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. Werdykt jury jest ostateczny w zakresie wyników Konkursu i nie przysługuje od niego odwołanie.
 5. Dokonując ustalenia zwycięzców Konkursu, Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie Zgłoszenia Konkursowe dokonane w czasie trwania Konkursu określonym w § 2 ust. 3 Regulaminu.
 6. Organizator ma prawo pominąć danego Uczestnika w procesie przyznawania Nagród, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie nadużyć lub działań sprzecznych z celem i zasadami Konkursu.
 7. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu przez Uczestnika jego Zgłoszenie Konkursowe zostanie wycofane z Konkursu bez możliwości otrzymania nagrody. Każdy przypadek opisany w zdaniu powyżej Organizator będzie rozpatrywał indywidualnie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród w przypadku, gdy Zgłoszenia Konkursowe nie spełniają oczekiwań jury, a także do nieprzyznania nagród w pełnej liczbie w przypadku niewystarczającej ilości Zgłoszeń Konkursowych.

§ 5. Nagrody

 1. W Konkursie przyznane zostaną nagrody książkowe i płytowe, ufundowane przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Pięciu uczestników Konkursu, których Zadania Konkursowe Jury uzna za najciekawsze, zostanie nagrodzonych książką pt. „Wieniawski” Mateusza Borkowskiego z serii Małe Monografie. Autorom trzech wspomnień, które uplasują się najwyżej, dodatkowo przyznana zostanie nagroda w postaci płyty „Legend” z serii Anaklasis. 
 2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości prywatnej  na Facebooku.
 3. Sposób przekazania nagrody zostanie uzgodniony w korespondencji prywatnej na Facebooku. 
 4. Nagrody zostaną wysłane pocztą przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków, na podany przez laureata niniejszego konkursu adres. Podane przez uczestników konkursu dane osobowe i adresowe, zostaną przekazane PWM wyłącznie w celu wysyłki nagród.

§ 6. Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13. Ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, z siedzibą przy ulicy Świętosławskiej 7.
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Towarzystwa Muzycznego im. HW w Poznaniu oraz mediach społecznościowych w związku z promocją, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  
 3. Odbiorcą danych są pracownicy Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. Jednocześnie odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
  a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
  b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,d) ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,f) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród lub ich dostarczenia.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

____________________________________________________

Regulamin konkursu „Poznań/j Wieniawskiego”, organizowanego z okazji 187. rocznicy urodzin Henryka Wieniawskiego, wielkiego polskiego skrzypka i kompozytora, patrona Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.


§ 1. Organizator

Organizatorem konkursu „Poznań/j Wieniawskiego” (zwanego dalej: Konkursem) jest Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, z siedzibą w Poznaniu (61-840), przy ulicy Świętosławskiej 7 (zwany dalej: Organizatorem). 

§ 2. Zasady uczestnictwa

1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające swój prywatny profil w serwisie społecznościowym Facebook. 

2. Data ogłoszenia Konkursu: 10.07.2022. Konkurs potrwa do 25.07.2022.

3. Konkurs składa się z dwóch części. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w pierwszej części Konkursu jest opublikowanie do 25 lipca br. samodzielnie wykonanej fotografii związanej z urodzinami Henryka Wieniawskiego (w dowolnej technice) pod postem ogłaszającym w dniu 10.07.2022 niniejszy Konkurs na fanpage’u organizatora o nazwie "Wieniawski Society". 

5. Warunkiem wzięcia udziału w drugiej części Konkursu jest udzielenie odpowiedzi (w sekcji komentarzy pod postem) na pytanie dotyczące miejsca w Poznaniu związanego z Henrykiem Wieniawskim lub konkursami jego imienia, opublikowane przez Organizatora na fanpage’u Wieniawski Society. Pytań będzie siedem, publikowanych pojedynczo każdego dnia w terminie od 10. do 16.07.2022.

§ 3. Nagrody

1. W pierwszej części konkursu każdy z autorów siedmiu najlepszych prac fotograficznych zostanie nagrodzony podwójnym zaproszeniem na wybraną sesję przesłuchań (I-III etap: 8-20.10.2022) 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego. O przyznaniu nagród zdecyduje jury – przedstawiciele Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu.  Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości prywatnej  na Facebooku.

2. W drugiej części konkursu każda osoba, która jako pierwsza prawidłowo odpowie na zadane w danym dniu pytanie zostanie nagrodzona zestawem upominków Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego. Sposób przekazania nagrody zostanie uzgodniony w korespondencji prywatnej na Facebooku. 

§ 4. Dane osobowe

1. Zgodnie z art. 13. Ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, z siedzibą przy ulicy Świętosławskiej 7.

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Towarzystwa Muzycznego im. HW w Poznaniu oraz mediach społecznościowych w związku z promocją, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

3. Odbiorcą danych są pracownicy Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. Jednocześnie odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Posiada Pan/Pani prawo żądania:

a. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,

b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

c. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,

d. ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,

e. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,

f. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród lub ich dostarczenia.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.