Regulamin
IX Konkursu Altówkowego
im. Jana Rakowskiego
4-10 listopada 2013


& 1

 1. IX Konkurs Altówkowy im. Jana Rakowskiego w Poznaniu odbędzie się w dniach od 4 do 10 listopada 2013 roku.
 2. Organizatorami Konkursu są Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu we współpracy z Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego – Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.
 3. W Konkursie mogą brać udział altowioliści, którzy w dniu otwarcia Konkursu nie przekroczą 28 roku życia.

& 2

 1. Udział w Konkursie należy zgłaszać na załączonym do niniejszego Regulaminu formularzu do dnia 1 października 2013 r. na adres:

  Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
  Sekretariat Konkursów Muzycznych
  ul. Świętosławska 7
  61- 840 Poznań
  lub (preferowane) w wersji elektronicznej na adres mailowy: violin@wieniawski.pl
 2. Do zgłoszenia należy dołączyć:

a) skan lub kserokopię dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej
b) jedną fotografię dobrej jakości, wykonaną przez profesjonalnego fotografa w formie elektronicznej, w rozdzielczości 300 dpi i minimalnym formacie 9x12 cm
c) dowód wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł na konto Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu:
BZ - WBK S.A. I/O Poznań
NR 82 1090 1463 0000 0000 4600 4297

Tytułem wpłaty należy podać imię i nazwisko kandydata.
Wpłata ma charakter bezzwrotny, z wyjątkiem sytuacji, w której kandydat nie został przyjęty z uwagi na nie spełnienie warunków regulaminu.

& 3

O umieszczeniu na liście uczestników Konkursu kandydaci zostaną powiadomieni mailowo (lub telefonicznie) do dnia 15 października 2013 roku.

& 4

 1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zgłoszenia się w dniu 4 listopada 2013 r. w godz. 12.00- 15.00 w Biurze Konkursowym mieszczącym się w Akademii Muzycznej w Poznaniu.
 2. W dniu 4 listopada 2013 r. o godz.15.30 odbędzie się losowanie kolejności występowania na Konkursie w grupach wiekowych (uczniowie szkół muzycznych II stopnia i starsi uczestnicy).
 3. Obecność uczestników podczas losowania jest obowiązkowa.
 4. Uczestnicy będą występować w ustalonej podczas losowania kolejności. Taka sama kolejność występów będzie obowiązywać również w dalszych etapach konkursu.
  Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w Auli Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.
 5. Przesłuchania I etapu rozpoczną się dnia 5 listopada 2013 r. o godz. 10.00.

& 5

Przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone publicznie w trzech etapach.

& 6

Etap I (ok. 15 min.)

 1. Jeden kaprys/etiuda do wyboru:
  Bartolomeo Campagnoli
  Franz Anton Hoffmeister
  Henri Vieutemps
  Henryk Wieniawski
  Nicolo Paganini
 2. Jan Sebastian Bach – jedna z sześciu Suit na wiolonczelę solo (Preludo i Allemonde)
 3. Pierwsza część koncertu (z kadencją) do wyboru:
  Franz Anton Hoffmeister – koncert D-dur
  Carl Stamitz – koncert D-dur nr 1
  Carl Friedrich Zelter – koncert Es – dur


Etap II
(czas występu nie powinien przekroczyć 45 min.)

 1. Jedna z następujących sonat:
  Johannes Brahms – Sonata f-moll op.120 nr 1
  Johannes Brahms – Sonata Es-dur op.120 nr 2
  Rebecca Clarke – Sonata
  Paul Hindemith – Sonata op. 11 nr 4
  Johan Nepomuk Hummel – Sonata Es – dur op. 5 nr 3
  Felix Mendelssohn-Bartholdy – Sonata c-moll
  Franciszek Schubert – Sonata a-moll „Arpeggione”
  Henri Vieuxtemps – Sonata B-dur op. 36
  Dymitr Szostakowicz – Sonata op. 147
 2. Jeden z następujących utworów do wyboru (w całości):
  Aram Chaczaturian – Sonata Pieśń (1977)
  Paul Hindemith – Sonata op. 11 nr 5, cz. IV: Passacaglia
  Paul Hindemith – Sonata op. 25 nr 1 (z wyjątkiem cz. V)
  Krzysztof Penderecki – Candenza
  Alfred Pochon – Passacaglia op. 11 nr 5
  Igor Strawiński – Elegia 
 3. Utwór dowolny do 10 minut


Etap III (Finał – ok. 25 min.)

Jeden z koncertów do wyboru (do wykonania w całości z towarzyszeniem fortepianu):
Grażyna Bacewicz – Koncert na altówkę (1968)
Bela Bartok – Koncert na altówkę (1945)
Dávid Gyula – Koncert (1950)
Cecil Forsyth – Koncert g-moll (1903)
Krzysztof Penderecki – Koncert (1983)
Aleksander Tansman – Koncert (1936)
William Walton – Koncert (1929)

& 7

Program konkursowy powinien być wykonany z pamięci. Wyjątek stanowią sonaty w drugim etapie konkursu, ewentualnie utwory napisane po 1950 r.

& 8

 1. Jury Konkursu składać się będzie z wybitnych polskich muzyków. Skład Jury zostanie opublikowany przed otwarciem Konkursu.
 2. Decyzje Jury są nieodwołalne.

& 9

 1. Jury ocenia grę kandydatów stosując punktację w skali 1-25 punktów.
 2. Do II etapu konkursu zostanie dopuszczonych 16 uczestników z najlepszymi notami w I Etapie.
 3. Do III etapu konkursu zostanie dopuszczonych ok. 6 altowiolistów.

& 10

 1. W konkursie przyznane zostaną nagrody finansowe, których łączna wysokość wynosi 20.000 zł.
 2. O wysokości i układzie poszczególnych nagród zadecyduje Jury.

& 11

 1. Wszelkie inne nagrody pieniężne lub rzeczowe, ufundowane przez instytucje bądź osoby prywatne, winny być zgłoszone do Sekretariatu Konkursu przed rozpoczęciem przesłuchań konkursowych.
 2. Jury może drogą specjalnej decyzji potraktować te nagrody jako regulaminowe lub pozaregulaminowe.

& 12

 1. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego zakończenia konkursu w dniu 10 listopada 2013 r.
 2. Za udział w Koncercie Laureatów nie przewiduje się oddzielnego honorarium.
 3. Transmitowanie krótkich fragmentów z konkursu przez Polskie Radio i Telewizję także będzie przebiegało bez honorarium.

& 13

 1. Kandydaci powinni przyjechać na Konkurs z własnymi pianistami.
  Organizatorzy nie pokrywają kosztów hotelu, ani kosztów podróży.
 2. Organizatorzy zapewnią uczestnikom nieodpłatnie sale do ćwiczeń na terenie Akademii Muzycznej w Poznaniu.