Regulamin warsztatów altówkowych
"KOCHAM GRAĆ" ze STEFANEM KAMASĄ

1. Warsztaty altówkowe "KOCHAM GRAĆ!" organizowane przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu odbędą się w dniach 12 – 14 kwietnia 2014 r. w Sali Kameralnej Towarzystwa przy ul. Świętosławskiej 7 w Poznaniu i będą prowadzone przez prof. Stefana Kamasę.

2. Zadaniem Warsztatów jest propagowanie edukacji muzycznej oraz doskonalenie umiejętności artystycznych i wspieranie rozwoju osobistego młodych altowiolistów, uczniów szkół muzycznych oraz akademii i uniwersytetów muzycznych.

3. Warsztaty przeznaczone są dla altowiolistów, którzy w dniu ich rozpoczęcia nie ukończyli 25. roku życia.

4. Warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach jest:
a) wypełnienie i dostarczenie organizatorowi do dnia 24.03.2014 r. formularza ZGŁOSZENIA na adres:
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
ul. Świętosławska 7
61- 840 Poznań
lub na email: magda@wieniawski.pl

b) po wstępnej weryfikacji zgłoszeń - wpłata wpisowego w wysokości 200 zł na konto Towarzystwa nie później, niż do dnia 30 marca br.:
BZ - WBK S.A. I/O Poznań
NR 82 1090 1463 0000 0000 4600 4297
(tytułem wpłaty należy podać imię i nazwisko uczestnika Warsztatów)

UWAGA: Wpisowe obejmuje wstęp na recital prof. Stefana Kamasy i Pawła Kamasy w dniu 12 kwietnia br. o godz. 18:00 w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu.

5. O przyjęciu na Warsztaty decyduje organizator w porozumieniu z prof. Stefanem Kamasą. Ilość miejsc jest ograniczona – w Warsztatach weźmie udział 8 - 10 osób.

6. Podczas Warsztatów uczestnicy będą pracować z prof. S. Kamasą nad zgłoszonym repertuarem BEZ towarzyszenia fortepianu.

7. Organizator nie pokrywa uczestnikom żadnych kosztów.

8. Zajęcia odbywają się wg przyjętego harmonogramu, który zostanie przygotowany przez organizatora po rejestracji zgłoszeń na Warsztaty. Harmonogram ten zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora www.wieniawski.pl oraz przesłany uczestnikom Warsztatów pocztą mailową. 

9. Ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych zajęć, częstotliwość przerw oraz czas ich trwania może ulec zmianie. Decyzję podejmuje organizator w porozumieniu z osobą prowadzącą Warsztaty.

10. Wskazani przez prof. Stefana Kamasę uczestnicy Warsztatów wezmą udział w otwartym dla publiczności popisie końcowym, który odbędzie się w siedzibie Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w dniu 14 kwietnia 2014 r. w godzinach popołudniowych.

11. Uczestnicy Warsztatów zobowiązują się do nieodpłatnych prezentacji własnych w trakcie trwania Warsztatów. 

12. Filmowanie oraz fotografowanie podczas Warsztatów możliwe jest tylko za zgodą prowadzącego. Organizator zabrania uczestnikom rejestracji zajęć warsztatowych (nagrań i zdjęć) oraz ich powielania, bez uprzedniej zgody wykładowcy Warsztatów oraz pozostałych członków grupy uczestniczących w Warsztatach.

13. Uczestnicy Warsztatów wyrażają zgodę na rejestrację swoich występów i przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań dokonanych podczas Warsztatów, z prawem przenoszenia na osoby trzecie.

14. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 11 obejmuje następujące pola eksploatacji:
o utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej;
o utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej;
o zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu;
o wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie (w tym do sprzedaży), użyczenia oraz najem egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono;
o rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym rejestracja i transmisja występów konkursowych w Radiu i Telewizji, drogą naziemną oraz satelitarną;
o umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej Organizatora;
o publiczne odtworzenie;
o wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych jego fragmentów w innym dziele, w szczególności
w dziele zależnym.

15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie. Placówka (szkoła lub uczelnia) zgłaszająca udział w Warsztatach uczniów niepełnoletnich zobowiązuje się do zapewnienia opiekuna na czas trwania i dojazd na Warsztaty.

16. W Warsztatach mogą wziąć udział obserwatorzy, czyli osoby nie biorące czynnego udziału w zajęciach. Obserwatorzy proszeni są o zgłaszanie chęci udziału pocztą elektroniczną na adres: magda@wieniawski.pl

17. Dostarczenie podpisanego ZGŁOSZENIA jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.