Stanisław PokorskiStanisław Pokorski w 2012 r.


Stanisław Pokorski - artysta muzyk, pedagog, profesor zwyczajny w klasie wiolonczeli na Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Od 1973 roku związany jest ze środowiskiem artystycznym miasta Poznania. Po ukończeniu studiów w PWSM w Poznaniu w klasie prof. Kazimierza Michalika (1978) został zatrudniony w Katedrze Instrumentów Smyczkowych i Kameralistyki poznańskiej uczelni. Równocześnie z pracą pedagogiczną prowadził intensywną działalność artystyczną będąc członkiem poznańskich instytucji artystycznych: Orkiestry Kameralnej PRiTV Agnieszki Duczmal, Filharmonii Poznańskiej, Collegium Musicorum Posnaniensium a także jako muzyk Polskiej Filharmonii Kameralnej Wojciecha Rajskiego.

Na przestrzeni 25. lat występował jako koncertmistrz, muzyk solista i kameralista na wielu estradach w kraju i za granicą biorąc udział w bardzo wielu przedsięwzięciach artystycznych. Od 1983 roku Stanisław Pokorski, kontynuując pracę artystyczną i pedagogiczną, wybierany był w kolejnych wyborach na stanowisko prodziekana i dziekana Wydziału Instrumentalnego, prorektora ds. artystycznych i naukowych. W 1999 roku w wyniku wyborów został Rektorem poznańskiej uczelni i tę zaszczytną funkcję pełnił przez dwie kadencje do 2005 roku.

Wieloletnia praca pedagogiczna zaowocowała wspaniałymi wynikami jego uczniów i studentów podczas przesłuchań i konkursów wiolonczelowych. Do działalności dydaktycznej, organizacyjnej i naukowej Stanisława Pokorskiego zaliczyć należy wielokrotny udział w pracach Jury konkursów krajowych i międzynarodowych. Artysta jest również promotorem prac dyplomowych oraz recenzentem w przewodach doktorskich i habilitacyjnych a także w postępowaniach o nadanie profesora sztuki. Do chwili obecnej przyczynia się do wielu przedsięwzięć artystycznych i naukowych poznańskiej uczelni.

[2012]