Jesteś tutaj:  wieniawski.pl / Towarzystwo Muzyczne / Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Poznań/j Wieniawskiego”, organizowanego z okazji 187. rocznicy urodzin Henryka Wieniawskiego, wielkiego polskiego skrzypka i kompozytora, patrona Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.


§ 1. Organizator

Organizatorem konkursu „Poznań/j Wieniawskiego” (zwanego dalej: Konkursem) jest Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, z siedzibą w Poznaniu (61-840), przy ulicy Świętosławskiej 7 (zwany dalej: Organizatorem). 

§ 2. Zasady uczestnictwa

1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające swój prywatny profil w serwisie społecznościowym Facebook. 

2. Data ogłoszenia Konkursu: 10.07.2022. Konkurs potrwa do 25.07.2022.

3. Konkurs składa się z dwóch części. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w pierwszej części Konkursu jest opublikowanie do 25 lipca br. samodzielnie wykonanej fotografii związanej z urodzinami Henryka Wieniawskiego (w dowolnej technice) pod postem ogłaszającym w dniu 10.07.2022 niniejszy Konkurs na fanpage’u organizatora o nazwie "Wieniawski Society". 

5. Warunkiem wzięcia udziału w drugiej części Konkursu jest udzielenie odpowiedzi (w sekcji komentarzy pod postem) na pytanie dotyczące miejsca w Poznaniu związanego z Henrykiem Wieniawskim lub konkursami jego imienia, opublikowane przez Organizatora na fanpage’u Wieniawski Society. Pytań będzie siedem, publikowanych pojedynczo każdego dnia w terminie od 10. do 16.07.2022.

§ 3. Nagrody

1. W pierwszej części konkursu każdy z autorów siedmiu najlepszych prac fotograficznych zostanie nagrodzony podwójnym zaproszeniem na wybraną sesję przesłuchań (I-III etap: 8-20.10.2022) 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego. O przyznaniu nagród zdecyduje jury – przedstawiciele Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu.  Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości prywatnej  na Facebooku.

2. W drugiej części konkursu każda osoba, która jako pierwsza prawidłowo odpowie na zadane w danym dniu pytanie zostanie nagrodzona zestawem upominków Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego. Sposób przekazania nagrody zostanie uzgodniony w korespondencji prywatnej na Facebooku. 

§ 4. Dane osobowe

1. Zgodnie z art. 13. Ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, z siedzibą przy ulicy Świętosławskiej 7.

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Towarzystwa Muzycznego im. HW w Poznaniu oraz mediach społecznościowych w związku z promocją, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

3. Odbiorcą danych są pracownicy Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. Jednocześnie odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Posiada Pan/Pani prawo żądania:

a. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,

b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

c. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,

d. ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,

e. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,

f. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród lub ich dostarczenia.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.